Conferences and short courses
workshop on "Some Topics in Nonlinear Analysis"
发布人:李祝春  发布时间:2018-04-02   浏览次数:15

Time:June 12-June 14, 2018


Place:Harbin Institute of Technology


Main Participants:


Wei Bian

Bin Ge

Shouchuan Hu

Zhuchun Li

Nikolaos S. Papageorgiou

Mingxin Wang

Xiaoping Xue

Chao Zhang